آرشیو اخبار

1401/5/3

بازدید سفیر ایتالیا از نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

سفیر محترم ایتالیا در بازدید از نیروگاه هریس از این پیشرفت ابراز خوشحالی نمود.

سنکرون واحد بخار

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هریس وارد مدار تولید شد.

افتتاح واحد گاز توسط رییس جمهور محترم

واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس توسط رییس جمهور محترم افتتاح و در مدار تولید قرار گرفت

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی

استاندار محترم استان آذربایجان شرقی در یک بازدید میدانی از نیروگاه سیکل ترکیبی هریس در جریان انجام پروژه و پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.